VetPro v6.x – Veterinárny informačný systém

 

VetPro v6.x – Veterinárny softvér za 175,-€

SplashVetPro Stiahnuť a zdarma vyskúšať VetPro v3.xZažiadajte si o plnú verziu na 2 mesiace zdarma.

VetPro je veterinárny program pre veterinárne ambulancie a kliniky lokalizovaný do českého a slovenského jazyka. Je určený pre samostatných veterinárnych lekárov s malou aj veľkou praxou alebo pre veterinárne kliniky. U všetkých licencií s výnimkou prenájmu je možné po zakúpení plnej licencie používať na viacerých počítačoch za podmienky, že ostáva zachované IČO organizácie, ktorá licenciu zakúpila. Program nie je modulárny, ale všetko je obsiahnuté v jednom balíčku, za jednu cenu bez doplatkov za jednotlivé moduly alebo dodatočnou platbou za nový modul či funkcionalitu. Prednastavené meno užívateľa do programu je : LEKAR a heslo: 1234

NOVINKA 09/2017: Do programu bola pridaná podpora importu laboratórnych výsledkov z prístrojov VetScan HM5 a VS2, ďalej podporuje import výsledkov zo laboratória SYNLAB.

NOVINKA 04/2016: Do veterinárneho informačného systému VetPro bol pridaný import dodacích listov s možnosťou naskladnenia od dodávateľov: PHARMACOPOLA s.r.o.HENRY SCHEIN S.R.O. (NOVIKO),- Topvet spol. s.r.o.SAMOHÝL, a.s.MED-ART s.r.o.SG-VET s.r.o.

NOVINKA: program komunikuje s SMS bránou a klientov veterinárnej ambulancie upozorní na blížiaci sa termín vakcinácie, odčervenia alebo plánovanú operáciu či iný objednaný termín. Text SMS, dátum odoslania je plne na lekárovi. Správy je možné napísať priamo, alebo vybrať z konceptov, ktoré si pripravíte. Klienti tak do ambulancie prídu častejšie a získajú komfort o ktorom si vzájomne povedia. Upozorňovanie klientov správami SMS na termíny je dnes už bežným štandardom. Táto funkcionalita je ako vždy pridaná bez poplatkov. Platí sa len cena SMS, žiadne poplatky len za to že to máte sa nevyberajú.

V hlavnom okne programu nájdete triedený zoznam všetkých Vašich klientov. Tu ich môžete vytvárať, editovať, filtrovať, zoraďovať, prehľadávať a v neposlednom rade aj zaraďovať do rôznych kategórií. Neplatiča už takto nikdy neprehliadnete a jeho dlžnú čiastku vidíte priamo v hlavnom zozname. Môžete mu následne prideliť príznak neplatiča alebo v opačnom prípade pridať klientovi príznak VIP. Takto označení klienti budú farebne odlíšení od ostatných klientov, takže máte prehľad na prvý pohľad.

VetPro obsahuje:

Prehľadný zoznam klientov

Zoznam klientov je raditeľný podľa údajov obsiahnutých v zozname. Klientom je možné priradiť príznak neplatiča alebo VIP klienta. V zozname klientov sa zobrazuje aj suma, ktorú klient neuhradil, takže máte okamžitý prehľad o tom, či klient plní svoje záväzky. Ku každému klientovi je možné priradiť kontaktné informácie, ktoré budú použité vo VitalFox.

Konto klienta

Z karty zvieraťa je možné jedným kliknutím spočítať neuhradené položky. Dlžná čiastka sa zobrazuje v zozname klientov a na samostatnej karte priradenej ku klientovi. Obsahuje zoznam položiek, meno zvieraťa, výkon alebo podaný liek.

pokladnicne_dokladyPokladničné doklady

Farebne rozlišuje príjmové a výdavkové doklady, spolupracuje s fiškálnou tlačiarňou. V prípade ČR, kde zatiaľ nie je fiškálna tlačiareň požadovaná, umožňuje program tlač dokladov na klasickej laserovej, ihličkovej či atramentovej tlačiarni.

fakturaciaFakturácia

Prehľadný zoznam faktúr farebne rozlišuje faktúry po splatnosti, faktúry neuhradené a faktúry, ktoré už boli uhradené. Umožňuje filtrovať faktúry po splatnosti, podľa zákazníka, podľa roku alebo mesiaca vystavenia, radiť podľa čísla faktúry, mena, dátumu, sumy a ostatných parametrov v tabuľke faktúr. Úhradu faktúry zaevidujete jednoducho a rýchlo, stačí dvakrát kliknúť a je hotovo.

sklady_cenySklady a inventúra

V jednej prehľadnej tabuľke vidíte všetky svoje skladové položky. Každú položku môžete zaradiť do samostatného skladu – kategórie a oddeliť si produkty a služby podľa vlastných potrieb. Jednotlivé kategórie je možné filtrovať a zoraďovať podľa vlastných potrieb. Súčasťou skladu je možnosť tlače inventúrneho zoznamu, úprava množstva položky na sklade. Jednou z funkcií je aj export produktov a služieb do zoznamu, ktorý je možné importovať do virtuálnej pokladnice. Program ďalej umožňuje šarže liekov, vypnutie počítania stavu na skladovej položke, podľa nákupnej ceny a Vami prednastavenej výšky marže navrhuje cenu pre koncového zákazníka.

statistikaŠtatistika a spracovanie dát

Štatistika umožňuje spracovanie pokladničných dokladov a následne zobraziť výsledky v grafe. V grafe je možné porovnať aj jednotlivé roky, takže je možné vizuálne porovnať výsledky jednotlivých rokov. Jasne a prehľadne vidíte, aký bol Váš príjem. V súčasnej dobe sa na tejto funkcii pracuje a je rozširovaná o spracovanie faktúr. Následne je možné takto vytvorený graf vytlačiť.

vx520Podporuje fiškálnu tlačiareň a virtuálnu pokladnicu

Program podporuje tlač na fiškálnych tlačiarňach, ktoré dodáva firma A3 Soft s.r.o.. Tlačiareň môže byť použitá ako tlačový server, takže stačí jedna tlačiareň pre viacero aplikácii a nie je nutné zakúpiť viacero fiškálnych tlačiarní. Tlačiarne je možné zakúpiť, prenajať alebo zakúpiť na splátky. Doporučujeme program používať v kombinácii s fiškálnou tlačiarňou VX520 alebo s inou fiškálnou tlačiarňou VeriFone, ktoré majú integrovaný platobný terminál, ktorý si môžete v prípade záujmu nechať aktivovať. Zároveň je možné fiškálnu tlačiareň VeriFone (podľa modelu) použiť ako prenosný terminál a v kombinácii s aplikáciou pre tablet/telefón s android systémom použiť ako pokladňu v teréne.

Program ďalej umožňuje:

 • Evidenciu klientov
  • eviduje meno klienta, kontaktné a osobné údaje
  • umožňuje priradenie príznaku VIP alebo neplatič
  • eviduje neuhradenú sumu klientom
  • vyhľadáva zviera podľa čipu a v prípade, že nebolo nájdené medzi zvieratami klientov, je možné zviera vyhľadať v registroch spoločenských zvierat
  • vyhľadáva klientov podľa mena, ID klienta
 • Zvieratá klienta
  • eviduje zvieratá klienta, pričom počet zvierat ku klientovi nie je nijako obmedzený
  • každé zviera klienta má vlastnú dokumentáciu, záznam o očkovaniach
  • ku karte je možné priradiť obrazovú dokumentáciu
  • vyradenie zvieraťa medzi uhynuté bez zmazania zdravotnej dokumentácie
  • eviduje číslo čipu, umiestnenie čipu, výrobcu čipu, číslo pasu, lyssetku, petpasport a ďalšie údaje
  • umožňuje vytváranie predpísaných textov, šablón, ktoré je možné jedným kliknutím vložiť do dokumentácie
  • export dokumentácie do Word
  • tlač dokumentácie
  • vytváranie pokladničného dokladu priamo z karta zvieraťa na základe vykonaných výkonov a podaných liekov
  • a ďalšie funkcie
 • Pokladňa
  • vytváranie pokladničného dokladu pre zapísaných aj nezapísaných klientov v zozname klientov
  • umožňuje tlač pokladničného dokladu na fiškálnu tlačiareň
  • pokladničné doklady tlačí aj na laserovú, atramentovú alebo ihličkovú tlačiareň – určené pre Českú republiku
  • filtrovanie dokladov podľa druhu dokladu (PPD alebo VPD)
  • filter podľa roku, mesiaca vystavenia dokladu, podľa zákazníka
  • eviduje stornované doklady, pri storno doklade zobrazuje v zozname aj číslo dokladu, ktorý bol stornovaný
  • eviduje doklady s vráteným tovarom, v zozname uvádza aj číslo dokladu, z ktorého bol vrátený tovar
 • Fakturácia
  • vystavovanie faktúr vydaných
  • evidencia faktúr prijatých
  • triedenie a filtrovanie faktúr podľa mesiaca, roku, dátumu a ďalších parametrov
  • evidencia úhrad faktúr
  • farebné rozlíšenie faktúr neuhradených, uhradených a po splatnosti
 • Skladová evidencia a ceny
  • eviduje položky skladu
  • ku každej položke umožňuje vedenie skladových kariet a šarží
  • ku skladovej položke ukladá skladové pohyby
  • pohyb sa zapíše aj pri položkách, ktoré sa vkladajú ručne na doklad alebo do výkonov na karte zvieraťa
  • pri zadávaní novej skladovej položky program podľa prednastavenej marže navrhuje koncovú cenu
  • pri zadávaní je možné určiť či bude položka šaržovaná a či sa bude počítať stav skladovej položky
  • položky je možné priraďovať alebo preraďovať do iných skladov
  • inventúry
  • export položiek do súboru pre import do virtuálnej pokladnice
 • Objednávanie pacientov
  • objednávanie klientov na plánované výkony, konzultácie, očkovanie
  • predbežné plánovanie dĺžky výkonu alebo vyšetrenia
  • podporuje VetSMSky – odosielanie SMS klientom s upozornením na blížiaci sa termín vakcinácie, odčervenia, termín operácie…
 • Štatistika
  • spracuje príjmové a výdavkové pokladničné doklady
  • sumarizuje výsledky po mesiacoch
  • umožňuje zobrazenie výsledkov v grafe s následnou tlačou
  • umožňuje grafické porovnanie výsledkov jednotlivých rokov v stĺpcovom grafe a následnou tlačou
  • implementujeme spracovanie faktúr
 • Lieky a liečivé prípravky
  • zoznam veterinárnych liekov a prípravkov
  • implementujeme import liekov zo zoznamu do skladových položiek

PODPOROVANÉ : Windows XP, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 10


 

 Posted by at 21:40